Friday, 28 June 2013

jäœehL bjhl¡f¡ fšé Ïa¡Feç‹ brašKiwfŸ,  br‹id 600 006.

e.f.v©. 014608/nf2/2013 ,     ehŸ 28.06.2013
bghUŸ
bjhl¡f¡ fšé mid¤J tif bjhl¡f/eLãiy¥gŸëfëš 2013-2014 M« fšéah©oš jäœtê k‰W« M§»y têæš 1-M« tF¥Ãš nr®ªJŸs khzt®fë‹ v©â¡if étu« nfhUjš - rh®ªJ

gh®it
bjh.f.Ï. brašKiwfŸ e.f.v©. 14608/nf2/2013               ehŸ. 14.6.13
. . .
            bjhl¡f¡ fšé Ïa¡ff¤Â‹ f£L¥gh£oYŸs mid¤J tif bjhl¡f k‰W« eLãiy¥gŸëfëš 2013-2014 M« fšéah©oš jäœtê k‰W« M§»y têæš 1-M« tF¥Ãš nr®ªJŸs khzt®fë‹ v©â¡if étu¤Âid 28.6.2013 ehëš cŸsgo ϤJl‹ Ïiz¡f¥g£LŸs 2 got§fëš (Excel format š mD¥g nt©L«) x‹¿a thçahf jah® brŒJ 1.7.2013 m‹W Égfš 2.00 kâ¡FŸ Ïa¡Feç‹
Ï-bkæš Kftç¡F jtwhkš mD¥Ã it¡FkhW mid¤J kht£l¤ bjhl¡f¡ fšé mYty®fS« nf£L¡bfhŸs¥gL»wh®fŸ.
              ÏJ äfΫ mtru«
Ïiz¥ò  : got« - 2  
                                               
                                                                         sd/- (é.Á.Ïuhnk°tu KUf‹)
bjhl¡f¡ fšé Ïa¡Fe®
bgWe®

mid¤J kht£l¤ bjhl¡f¡ fšé mYty®fŸ.

No comments:

Post a Comment