Wednesday, 22 May 2013

அரசு / அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் 9ஆம் வகுப்பு போதிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு முதல் சுற்று 29 & 30, இரண்டாவது சுற்று 31 & 1.6.13 அன்றும் நடக்க உள்ளது

சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு / அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் 9ஆம் வகுப்பு போதிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு முதல் சுற்று 29.05.2013 & 30.05.2013 அன்றும், இரண்டாவது சுற்று 31.05.2013 & 01.06.2013 அன்று அனைத்து பாடங்களுக்கான தொடர் மற்றும் முழுமையான மதிப்பீடு முறை பயிற்சி கீழ்கண்ட நாட்களில் நடைபெற உள்ளது.

Ï¥gæ‰ÁtF¥òfŸghlthçahf Ñœ¡f©l gŸëfëš eilbgwΟsJ
       Kjš R‰W gæ‰Á el¡F« eh£fŸ : 29.05.2013 k‰W« 30.05.2013
       Ïu©lh« R‰W gæ‰Á el¡F« eh£fŸ : 31.05.2013 k‰W« 01.06.2013
t. v©
ghl«
gæ‰Áju¥gL« gŸëfŸ
neu«
1
jäœ
Á§fhu« ßisM©fŸnkšãiy¥ gŸë, No.1, M.T.H rhiy, br‹id-49
fhiy 9.30 kâ Kjš
2
M§»y«
gÂ¥gf¢ br«kš f. fzgÂmuÁd® nkšãiy¥ gŸë, nfhl«gh¡f«, br‹id-24
fhiy 9.30 kâ Kjš
3
fâj«
C.S.I.nkhdf‹ nk. ã.gŸë, Ïuha¥ng£il, br‹id-14
fhiy 9.30 kâ Kjš
4
m¿éaš
K.C.S.nk. ã. gŸë, t©zhu¥ng£il,
P.A.Ïuh#u¤Âd« rhiy, br‹id-21
fhiy 9.30 kâ Kjš
5
r_fm¿éaš
muÁd® bg©fŸnk. ã. gŸë, mnrh¡ef®, br‹id 83
fhiy 9.30 kâ Kjš
6
cl‰fšé k‰W« Xéa«
br‹id bg©fŸ nkšãii¥gŸë, irjh¥ng£il nk‰F br‹id-15
fhiy 9.30 kâ Kjš
9« tF¥Ãš Ïu©L ghl§fŸ ngh¡F« MÁça®fŸ (cjhuzkhf fâj« k‰W« M§»y« f‰Ã¡F« MÁça®fŸ) Kjš R‰¿š fâj¤Â‰F 2 eh£fS« 2-« R‰¿š M§»y¤Â‰F  01.06.2013 m‹W k£L« fyªJ bfhŸs nt©L«. M§»y« k£Lnk vL¡f Toa MÁça® Kjš R‰¿š M§»y ghl¤Â‰F  2 eh£fS«  fyªJ bfhŸs nt©L«. ntW kht£l¤ij rh®ªj 9-« tF¥ò ngh¡F« MÁça®fŸ br‹idæš ÏUªjhš mt®fS« Ï¥gæ‰Áæš fyªJ bfhŸsyh« vd bjçé¡fyh»wJ. gæ‰Á eilbgW« gŸëfŸ étu¤Âid Kj‹ik¡ fšé mYtyf¤ÂY« nf£L bjçªJ bfhŸsyh«.

No comments:

Post a Comment